معروفترین ضرب المثل های جهان

 

 

انسان صد سال هم زنگی نمی کند ولی غصه هزار سال را می خورد. ((چینی))

اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس. ((چینی))

اشتباه یک لحظه، یک عمر اندوه به بار می آورد. ((چینی))

ارزش دختر یک دهم ارزش پسر است! ((چینی))

اگر نخ دراز باشد ، باد بادک خیلی دور پرواز می کند. ((چینی))

اگر پول داشته باشی اژدها هستی واگر پول نداشته باشی کرم. ((چینی))

اگر پیر هستید اندرز بدهید . اگر جوان هستید ، اندرز پذیر باشید ((چینی))

اگر فقیر با ثروتمند معاشرت کند ، دیگر شلوار نخواهد داشت که به پا کند. ((چینی))

آنکه تهمت می زند هزار بار می کشد و قاتل فقط یکبار ((چینی))

اول لاغرها سرمای زمستان را حس مکنند ((چینی))

اگر دوستت عسل است او را نخور. (( عربی))

آنکه اسیر عادت هست لایق زنگی نیست (( عربی))

اگر پدر پیاز باشد و مادر سیر ،چگونه می توان انتظار بوی خوش را داشت (( عربی))

اگر گریه نبود سرزمین وداع آتش می گرفت. (( عربی))

الاغ هفت طریقه شنا بلد ست ولی موقعی که آب را می بیند هر هفت طریقه را از یاد می برد.

 (( ارمنی))

اگر نمی توانی پولدار شوی ، همسایه مرد پولدار شو. (( ارمنی))

آبی که پر سر و صداست، ماهی ندارد ((چاوتنک))

اشک ها زبان دارند و معنایش فقط بر کسی که گریسته است روشن است ((عبری))

ارزش پدر پس از مرگش معلوم می شود و ارزش نمک پس از تمام شدن. ((عبری))

اگر در رود خانه به سر می بری باید با تمساح دوست شوی . ((عبری))

آیا بیماریهای شرین و دواهای خوشمزه وجود دارد؟؟ ((عبری))

از دری که دارای چندین کلید است بر حذر باش. ((هندی))

اگر می خواهی بدانی شیر چه قیافه ای دارد به گربه نگاه کن. ((هندی))

 

 

از قاطر پرسیدند پدرت کیست ؟ گفت : داییم اسب است. ((فارسی))

آدم پول را پیدا مکند نه پول آدم را. ((فارسی))

زنان شلاق شیطانند. ((افغانی<پشتو>))

زن مانند سایه است :اگر به دنبالش روی فرار می کند واگر از او

فرار کنی به دنبال می افتد ((اسپانیولی))

زمان سو هانی است که از آن صدایی بر نمی خیزد(( ایتالیایی ))

زمان ، درخت بلوط را به تا بوت تبدیل می کند. ((لتوانی))

امروز همان فردایی است که دیروز اینقدر منتظرش بودی.((فارسی))

اگر به فرمان زنت عمل می کنی نام مردی را از روی خود بردار. ((آذربایجانی))

اگر دروغگو نبود،راستگو شناخته نمی شد. ((آذربایجانی))

آقا میاره نوله، خانم می ریزد تو گاله. ((آذربایجانی))

آخر شوخی به دعوا می کشد. ((آذربایجانی))

اگر دیدی یارت یار نیست ترکش عار نیست. ((آذربایجانی))

امید نصف خوشبختی است. ((ترکی))

ارباب خانه مهمان نوکر است . ((ترکی))

اگر زن حسود است بدان که ترا دوست دارد. ((ترکی))

آتش هر جا که افتد خودش جا را باز می کند. ((ترکی))

از دشمن حذر کن ولو مورچه باشد. ((ترکی))

اگر کور، کور را هدایت کندهر دو در گودال می افتند. ((کتب مقدس))

اگر از کسی متنفری ، بگذار زنده بماند. (( ژاپنی))

انسان از پیروزی چیزی را یاد نمی گیرد ولی از شکست خیلی چیزها را فرا می گیرد. (( ژاپنی))

از زنان زیبا همچنان بپرهیزید که از فلفل سرخ هندی. (( ژاپنی))

اگر دشمنت زیر پایت افتاده او را له کن. (( کردی))

از آب آرام و بی حرکت بترسید که خیلی خطر ناکتر از آبی است که جریان دارد . (( کردی))

زن زشت آینه را دوست ندارد! ((چینی))

زن نداری، غم نداری. (( عربی))

زن قبل از عروسی می گرید و مرد بعد از عروسی. (( لهستانی))

زن شکل فرشته و دل مار و عقل الاق را دارد. (( آلمانی))

آنچه ترک برداشته است باید بشکند. ((مالایا))

 

جمعه هجدهم 5 1387
X