حسن

حسن تو همیشه در فزون باد     رویت همه ساله لاله گون باد

اندر سر ما خیال عشقت                هر روز که باد در فزون باد

دسته ها : ابیات
شنبه نهم 6 1387

زاهد

 

زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست 

در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

دسته ها : ابیات
جمعه هجدهم 5 1387

 

سحر 

 

 

سحرم دولت بیدار ببالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

 قدحی درکش و سر خوش بتماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آئین آمد 

 

دسته ها : ابیات
جمعه هجدهم 5 1387

بیت امروز:

حسن تو همیشه در فزون باد     رویت همه ساله لاله گون باد

اندر سر ما خیال عشقت                هر روز که باد در فزون باد

 

دسته ها : ابیات
جمعه هجدهم 5 1387
X