سیری در قرآن

آنگاه که تنها شدی و در جست و جوی یک تکیه گاه مطمئن هستی، بر من توکل نما. (نمل/79)

آنگاه که نومیدی بر جانت پنجه افکنده و رها نمی شوی، به من امیدوار باش. ( زمر/53)

آنگاه که سر مست زندگانی دنیا و مغرور به آن شوی، به یاد قیامت باش.( فاطر/ 5)

آنگاه که در پی تعالی و کمال هستی، نیتت را پاک و الهی کن.(فاطر/ 29-30)

آنگاه که دوست داری به آرزوهایت برسی، به درگاهم دعا کن تا اجابت نمایم.(غافر/60)

آنگاه که دوست داری کسی همواره به یادت باشد، به یاد من باش که من همواره به یاد تو هستم ( بقره/152)

آنگاه که دوست داری با من هم سخن شوی، نماز را به یاد من بخوان.(طه/14)

آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز و نیاز است، آهسته مرا بخوان. ( اعراف/55)

آنگاه  که شیطان همواره در پی وسوسه توست، به من پناه ببر.( مومنون/97)

آنگاه که لغزش ها روحت را آزرده ساخت، در توبه به روی تو باز است. (قصص/67)

 

دسته ها : نکات قرآنی
جمعه هجدهم 5 1387
X