دارای دیدگاه کوتاه مدت است

دارای دیدگاه بلند مدت است

بیشتر ، نگاهش به زمان حال سازمان است

بیشتر نگاهش به آینده سازمان است

تأکید بر سیستم ها و ساختار ها و کنترل دارد

تأکید بر روابط انسانی ، انسان ها و روحیه دادن دارد

به دنبال ثبات و آرامش است

به دنبال انعطاف و تغییر است

دارای کارکنان است

دارای پیروان است

وضعیت موجود را می پذیرد و اداره می کند

وضعیت موجود را به چالش می‌کشاند و نوآوری می کند

اجرا می‌کند

هدایت می کند

کارها را درست انجام می دهد

کارهای درست را انجام می دهد

بیشتر کارهای جاری را انجام می دهد

بیشتر به ابداع و نوآوری می پردازد

تغییر را تهدید می داند و از آن می پرهیزد

به تغییر به عنوان فرصت نگاه می کند و آن را دنبال می کند

بیشتر دوست دارد حرف بزند

بیشتر دوست داردگوش کند

مسائل را خودش حل می کند

پیروان را توانمند می سازد تا مسائل را حل کنند

مقاسیه رهبر و مدیر


 


X