خواندنی

 

1- زندگی یعنی عشق ، یعنی فرورفتن در آبی که نمی دانی عمق آن چقدر است.

2- زندگی یعنی باور غیر ممکن ها ، وقتی که مرگ را از آن غربال کنی.

3- بهترین و بزرگ ترین بال ،بال رویاست ، به شرطی که بدانی تنها تا مسافتی معین و تا زمانی معین می توانی با آن پرواز کنی.

4- نگاه زبان مخصوصی است که احتیاج به مترجم ندارد.

5- هیچ گاه فکر نکن آن قدر بزرگ شده ای که می توانی گناهانت را خودت ببخشی.

6- اشتباه برای بار اول اشکالی ندارد اما تکرار دوباره آن نابخشودنی است.

7- بدان از چیزی که همیشه می ترسی روزی قدرتی شگرف به تو خواهد بخشید.

8- دنیا آن قدر بزرگ نیست که تو زشتی هایش را بزرگ ببینی .

9- قدر لحظه های عمر را هیچ کس مانند گورکن پیر نمی داند.

10- افسوس که بایگانی ذهن ما ثبت لحظه های ناگوار را خیلی بهتر از لحظات خوش انجام می دهد.

11- افکار بزرگ ، از آن انسان های بزرگ است ، به شرطی که با عمل توام باشد.

12- هرگز نخواهی توانست از شر افکار مزاحم راحت شوی مگر آن که همان باشی که هستی .


دسته ها : لطایف
شنبه بیست و سوم 6 1387
X