تو تصادفا اینجا نیستی

هر انسانی با سرنوشتی مشخص به این دنیا قدم میگذارد.

او وظیفه ای دارد که باید ادا کند پیامی که باید ابلاغ شود کاری که باید تکمیل گردد.

تو تصادفا اینجا نیستی،بلکه به طور هدفمندی اینجا هستی.

در پس وجود تو منظوری نهفته است.

کل هستی برآن است که کاری را از طریق تو به انجام برساند.


پنج شنبه چهارم 7 1387
X