فکر

از بعد دیگری نیز می‌توان به زندگی نگریست. آن گاه که تو از خود برمی خیزی و از درون خود سربر می‌آوری و پا به عرصه حیات و کائنات می گذاری ، در واقع وارد زندگی می شوی. زندگی همان چیزی است که در چارچوب درون تو محدود نیست. زندگی همه آن وقایع و رخدادهایی است که هر روز پیرامون تو روی می دهند.

زندگی شکوه و عظمت خود را تنها به کسانی نشان می دهد که پیوسته در پی آنند. کسانی که خود را محدود می دانند و پیرامون خود محدودیت می آفرینند ، کسانی که زمام زندگی را از کف داده اند  و گردباد حوادث ، کشتی زندگیشان را هدایت می کند، آنهایی که از خود روی برتافته و از احساس های راستین خویش می گریزند، هرگز قادر نخواهند بود به زندگی معنا ببخشند.

زندگی شکوه و عظمت خود را نشان آن کسانی می دهد که خوب گوش می دهند و خوب می آموزند و در نهایت خوب می اندیشند و زیبا عمل می کنند.

ما جدا از کل آفرینش زندگی نمی کنیم . زندگی ما ، با تمام فراز و نشیب ها ، با تمام عشق ها و نفرت ها ، با تمام خوبی ها و بدی ها  و همه زشتی ها و زیبایی ها خونی است که در شریان هستی جریان دارد.

وقتی هر فکر من و هر اندیشه ای که به مغزم خطور می کند، امواجی تولید کرده و به ضمیر هوشمند کائنات سیگنال می فرستد و پیام مخابره می کند، چگونه می توانم به خود اجازه دهم که دریچه ذهنم را به روی هر فکر بگشایم؟ وقتی هوش لا یتناهی هستی و خرد بی پایان کائنات الهی، تمام انسانها را چون دانه های تسبیح به هم پیوسته و دست در  دست هم گذاشته است چگونه ممکن است کاری کنم که این رشته را از هم بگسلد و دست من از دست بشریت، رها شود.

به عبارت دیگر همه کائنات خدا گوش به فرمان تو گوش به زنگ اندیشه های تو هستند تا ببینند که تو با هر اندیشه ات چه فرمانی به آنها می دهی و چه حکمی برای آنها صادر می کنی تا آنها هم عکس العمل نشان داده و به عنوان عاملی از سوی خدا اسباب خلق آن هدف را برای تو مهیا کنند و آن اندیشه تو (به شرط آنکه به اندازه کافی قدرتمند و پرانرژی باشد ) در جهان هستی عینیت پیدا کند و تو به اهداف بلندت که با اندیشه ها و تلاشهایت صورت گرفته است، برسی.

اینک براین باوریم که هر فکر تو، فرمانی به کائنات خداست، پس بیاییم بیانیه ای را به کائنات خدا صادر کنیم و بر این باور باشیم که از این به بعد همه کائنات خدا که گوش به فرمان اندیشه های ما هستند، کلیه مفاد این بیانیه رابه طور کامل،درهر لحظه، با هر رشته ی فکر ما خلق می کنند و درنتیجه کلیه ی اندیشه های ما درجهان هستی عینیت می پذیرند و محقق می شوند .

 

دکتر علیرضا آزمندیان

پایه گذار تکنولوژی فکر در ایران


دسته ها : جملات بزرگان
شنبه ششم 7 1387
X